稍组词,稍的多音字组词

稍组词

稍[shāo]

稍许稍微稍稍稍为廪稍鞭稍稍倾稍秣头稍四稍奉稍稍天稍伯稍须枷稍稍后稍饩维稍枝稍稍事下稍稍水稍带稍问稍房稍迁寥稍稍瓜稍麦乡稍稍袋眼稍稍公稍工秩稍稍杀上稍稍食

稍的多音字组词

稍[shào]

稍子稍息花稍